Noortevõistluste korraldamise kord

Heaks kiidetud EVTK juhatuse poolt 27.08.2005
Kinnitatud EVF juhatuse poolt 21.09.2005
Uuendatud 12.02.2010

Uuendatud 11.06.2014
Uuendatud 13.04.2015
Uuendatud 07.01.2016
Uuendatud 27.05.2023

EESTI VÕRKPALLI LIIDU NOORTEVÕISTLUSTE KORRALDAMISE REGLEMENT

Käesolev “Eesti Võrkpalli Liidu noortevõistluste korraldamise reglement” (edaspidi – Reglement) reguleerib Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) poolt Eestis korraldatavate noortevõistluste (v.a. rannavõrkpallis) läbiviimist, tulemuste arvestamist, autasustamist, võistlustel osalejaid ning protestide esitamise ja lahendamise korda.

 1. Üldsätted

1.1 Reglement kehtib kõikidel EVF poolt korraldatavate noortevõistluste (v.a. rannavõrkpallis) alusena. Kõik tekkida võivad küsimused lahendatakse lähtudes käesolevast Reglemendist, konkreetse võistluse juhendist või kehtivatest võistlusmäärustest. Selle võimatuse puhul otsustab küsimuse lahenduse EVF Treenerite Toimkond (EVTK juhatus) või EVF Sporditehniline Toimkond (STT). Juhul kui EVTK juhatus või STT pole võimeline kerkinud küsimusele lahendust leidma, teeb lõppotsuse EVF juhatus.

1.2 Kõikide Eestis korraldatavate noortevõistlustel järgitakse Rahvusvahelise
Võrkpalliföderatsiooni (FIVB) poolt kehtestatud võistlusmäärusi. Nooremates vanuseklassides on EVF juhatuse nõusolekul ja võistlusjuhendile vastavalt lubatud kohaldada kehtivatest määrustest erinevaid tingimusi.

1.3 EVF-i poolt korraldatavateks ametlikeks noortevõistlusteks on:

a) rahvusvahelised võistlused noortekoondiste osalusel, sh rahvusvahelised tiitlivõistlused;
b) Eesti noorte meistrivõistlused (vanuseklassidele U-14, U-16, U-18 ja U-20);

c) Eesti noorte karikavõistlused (vanuseklassidele U-16, U-18 ja U-20);

d) Eesti noorte superkarikavõistlused vanuseklassile U-18 hooaja eelnevate võistluste 4 parema võistkonna vahel (NB! kokkuleppel Läti VF ja Leedu VF vahel võib 4 parema osalusel korraldada U-18 Balti spordikoolide- ja klubide meistrivõistlused);

e) EVF karikavõistlused (vanuseklassidele U-16, U-18 ja U-20);

f) Eesti noorte minivõrkpalli festival U-12 vanuseklassile.

1.4 EVF noortevõistluste saalihooaeg kestab 01.09 kuni 15.06

1.5 EVF liikmeklubidel on õigus korraldada kohalikke, regionaalseid, üleriigilisi ning rahvusvahelisi noortevõistlusi, informeerides sellest eelnevalt EVF-i 30 päeva enne võistluse algust. EVF ametlik noortevõistluste kalender avaldatakse EVF veebilehel aadressil www.evf.ee.

1.6 EVF-l on õigus p.1.5 nimetatud võistlustele välja panna oma toetajate ja koostööpartnerite reklaame, mille tingimused ja mahud lepitakse kokku täiendavalt.
1.7 EVF ametliku noortevõistluse võib ära jätta vastavuses rahvusvaheliste võistlusmäärustega või EVTK juhatuse või EVF juhatuse loal.

1.8 Käesoleva Reglemendi muutmise ettepanekud tuleb esitada kirjalikult EVF-i.
Reglemendi muutmise ettepanekud vaadatakse läbi EVTK juhatuse poolt ja kinnitatakse EVF juhatuse otsusega. Muudatused Reglemendis saadetakse klubidele koos järgmise aasta Eesti noortevõistluste juhenditega.

2. Osalejad

2.1 Eesti ametlike noortevõistluste vanuseklassid on alljärgnevad:

a) alla 20 aasta (U-20)

b) alla 18 aasta (U-18)

c) alla 16 aasta (U-16)

d) alla 14 aasta (U-14)

e) alla 12 aasta (U-12)

2.2 Eesti noortekoondisesse võib kandideerida Eesti kodakondsust omav mängija, kes omab mängijalitsentsi p. 2.3 määratud korras.

2.3 Noortevõistlustest osavõtu registreerimine toimub ettenähtud tähtajaks maia.volley.ee andmebaasis (AB).Turniiri korraldajale esitada enne võistluste algust andmebaasi väljatrükk registreeritud võistkonna koosseisust (NB! Mitte segi ajada klubi poolt litsenseeritudmängijate nimekirjaga) või samade andmetega täidetud EVF vormil N-02 võistkonna registreerimisleht koos õpilaspiletitega vm isikut tõendavate dokumentidega.

Peakohtunik/delegaat kontrollib I finaalgrupis ning turniiri korraldaja II ja III finaalgrupis esitatud nimekirja õigsust aadressil maia.volley.ee/public olevate võistkonna andmetega (võistkonna koosseis AB-s). Erisuste korral loetakse kehtivaks AB andmeid ning võistkonda mittelisatud mängijad ei saa võistlustel osaleda. Spordikoolid, koolid ja klubid, kes soovivad võistlustel osaleda kahe jne. võistkonnaga, peavad võistkondade registreerimiseks esitama mõlema võistkonna andmebaasi väljatrüki või registreerimislehe EVF vormil N – 02.

2.4 Klubi või spordikool peab kasutama oma võistkondadel kõikides vanuseklassides ühesugust nime, mille lahutamatuks osaks on omavalitsusüksuse nimi, kus võistkond ette valmistatakse.

2.4.1 Juhul kui soovitakse hooaja keskel muuta nime seoses nimisponsoriga, siis tuleb teha vastav taotlus EVF sekretariaadile.

2.5 Eesti ametlikel noortevõistlustel võivad U-16 kuni U-20 vanuseklassides osaleda vaid liikmeklubide või spordikoolide poolt EVF-is registreeritud ja EVF noormängija litsentsi omandanud mängijad.

3. Noortevõistluste korraldamine

3.1 Eesti noortevõistlused viiakse läbi igaks hooajaks kinnitatud kalenderplaani alusel tsooni- ja finaalvõistlustena.

3.2 Eesti noortevõistluste finaalturniirid viiakse läbi finaalgruppides vastavalt registreerunud võistkondade arvule (I, II, III, jne.) finaalgrupis.

3.3 Finaalturniiride läbiviimise taotlus tuleb esitada ettenähtud tähtajaks kirjalikult EVF vormil N-03. Otsuse turniiri korraldajate kohta teeb EVTK juhatus koostöös EVF Sekretariaadiga.

3.4 Finaalvõistlused (I, II, III grupp jne) viiakse läbi turniirisüsteemis vanuseklassidele alljärgnevalt:
a) U-14 – alagruppides 16 tütar- ja poeglaste võistkonna osavõtul, mängitakse kahe geimivõiduni. Kolmas geim mängitakse 15 punktini, väljakupooled vahetuvad 8-ndal punktil. Võiduks on vajalik 2-punktiline vahe. Enne 3. geimi loositakse väljakupooled uuesti;
b) U-16 – I finaalgrupis kaheksa (8) tüdrukute ja poiste võistkonna vahel ning järgnevates madalamates finaalgruppides kuue (6) võistkonna vahel, mängitakse kahe geimivõiduni. Kolmas geim mängitakse 15 punktini, väljakupooled vahetuvad 8-ndal punktil. Võiduks on vajalik 2-punktiline vahe. Enne 3. geimi loositakse väljakupooled uuesti;

c) U-18 – I finaalgrupis kuue (6) neidude ja noormeeste võistkonna vahel ning järgnevates madalamates finaalgruppides viie (5) võistkonna vahel,  mängitakse kolme geimivõiduni;

d) U-20 – I finaalgrupis kuue (6) neidude ja noormeeste võistkonna vahel ning järgnevates madalamates finaalgruppides viie (5) võistkonna vahel,  mängitakse kolme geimivõiduni;

e) U 18 – superkarikavõistlused 4 (vt. erisust p.1.3d) neidude ja noormeeste võistkonna vahel, mängitakse kolme geimivõiduni poolfinaal- ja finaalmängudena.

3.5 Vanuseklassides U-18 kuni U-20 kasutatakse esimesel finaalturniiril EVF litsentseeritud kohtunikke ja sekretäre, kelle määramise ja tasumise kindlustab EVF.

U-20 ja U-18 vanuseklasside madalamate finaalgruppide vanuseklasside võistlustele määrab kohtunike brigaadi (I ja II kohtunik ning sekretär, kes peavad omama vähemalt D litsentsi) võistluste korraldaja.

U-16 ja U-14 vanuseklasside kõikide finaalgruppide võistlustele määrab kohtunike brigaadi (I kohtunik ning sekretär ) võistluste korraldaja.

3.6 U-14 ja U-16 vanuseklassis antakse punkte järgnevalt:

võit 2 punkti

kaotus 1 punkt

loobumiskaotus 0 punkti.

U 18 ja U 20 vanuseklassis jagatakse punkte järgnevalt:

3:0 ja 3:1 võit 3 punkti

3:2 võit 2 punkti

2:3 kaotus 1 punkt

1:3 ja 0:3 kaotus 0 punkti

Võitjate selgitamisel (tsooni- ja finaalvõistlustel) võrdse arvu punktide korral kasutatakse alljärgnevaid reegleid:

1) U 14; U 16 vanuseklass;

Kahe võistkonna võrdsete punktide korral määrab paremuse omavaheline mäng, kolme ja enama võistkonna puhul otsustab paremusjärjestuse suurem võitude arv antud võistkondade omavahelistes kohtumistes, selle võrdsuse korral otsustab omavahelistes kohtumistes saavutatud geimide, nende võrdsuse korral geimipunktide suhe.

2) U 18 U 20 vanuseklass;

kahe või enama võistkonna võrdsete punktide korral määrab paremuse võitude arv, selle võrdsuse korral üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe ning selle võrdsuse korral reastatakse võistkonnad omavaheliste  mängude tulemuste alusel.

3.7 Võitjaid autasustatakse EVF poolt medalite, karikate ja diplomitega ning paremate mängijate eriauhindadega. Lisaks antakse U-14 vanuseklassi meistrivõistluste kolme parema võistkonna liikmetele välja auhinnad.

3.8 Juhul, kui võistlustel kasutatakse registreerimis- ja osavõtumaksu, peavad need olema tasutud vähemalt 5 päeva enne esimese võistluspäeva algust. Võistluspaiga ja selle eest tasumise kindlustab võistluste kohapealne korraldaja spordiklubi- või -kool.

3.9 Hooaega alustavad kõik registreerunud U-20 – U-16 vanuseklasside võistkonnad tsoonivõistlustest. Võistkonnad jaotatakse tsooniturniiridele sama vanusegrupi eelmiste meistrivõistluste tulemuste põhjal, süsteemi “uss“ alusel.

3.10 Tsoonivõistluste tulemuste alusel moodustuvad karikavõistluste finaalgrupid – I fin.gr. kuue ja II, III jne fin.gr. viie (U-20 ja U-18) võistkonna osavõtul ning I fin.gr. kaheksa ja II, III jne fin.gr. kuue (U-16) võistkonna osavõtul. Tsoonivõistluste kahel paremal võistkonnal on õigus osaleda esimeses finaalgrupis, järgmisel kahel (jne) on õigus osaleda teises (jne) finaalgrupis. (vt võistluste juhendeid).

3.11 Esimeste finaalgruppide turniirikorraldajad määratakse laekunud taotluste seast EVTK juhatuse poolt. Teise (kolmanda jne) finaalturniiri korraldamise õigus on tsoonis kolmandaks (viiendaks jne) jäänud võistkonnal. Mitme taotleja puhul võetakse loosi.

3.12 Igal järgneval oma vanuseklassi võistlusel (v.a. U-14) osaleb ülemineku tsooniturniiril esimese finaalgrupi kaks viimast ja teise finaalgrupi kaks esimest võistkonda jne. U-20 vanuseklassis mängivad üleminekumänge tsoonivõistlustel I finaalgrupi 5. ja 6. ning II finaalgrupi 1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad, samuti II finaalgrupi 4. ja 5. ning III finaalgrupi 1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad põhimõttel, et I finaalgrupi 5. koht mängib II finaalgrupi 2. kohaga ning I finaalgrupi 6. koht mängib II finaalgrupi 1. kohaga. Vajadusel kehtib sama põhimõte ka II finaalgrupi 4. ja 5. koha ning III finaalgrupi 1. ja 2. koha saavutanud võistkondade vahel. Mängu korraldamise eesõigus on kõrgema asetusega võistkonnal. Üleminekumängude võitjad mängivad kõrgemas finaalgrupis.

3.13 Ülemineku tsoonivõistluste kahel paremal võistkonnal on õigus osaleda kõrgemal asetsevas finaalgrupis, kolmandaks jäänud võistkonnal on õigus korraldada allpool asetsev finaalturniir.

3.14. Erinevate finaalgruppide suurusi ei muudeta. Juhul kui võistkondi on registreerunud selline arv, et viimases grupis on ebastandartne arv (mitte 5 U-20 ja U-18 ning 6 U-16), siis mängitakse ikkagi samade põhimõtete alusel, mis ülemistes finaalgruppides.

U-20: Juhul kui võistlustele registreerub selline arv võistkondi, et viimasesse gruppi jääb üle 5 võistkonna, korraldatakse eelneva grupi 4. ja 5. asetuse selgitamiseks eraldi tsoonimängud, kus viimasest grupist osaleb 2 võistkonda.

Juhul kui esmaliitujaid on rohkem kui 2, siis tsoonimänge ei toimu ja nad moodustavad viimase finaalgrupi.

U-18: Juhul kui võistlustele registreerub selline arv võistkondi, et viimasesse gruppi jääb üle 5 võistkonna, korraldatakse eelneva grupi 4. ja 5. asetuse selgitamiseks eraldi tsooniturniir, kus viimasest grupist osaleb 2 võistkonda.

Juhul kui esmaliitujaid on rohkem kui 2, siis tsooniturniiri ei toimu ja nad moodustavad viimase finaalgrupi.

U-16: Juhul kui võistlustele registreerub selline arv võistkondi, et viimasesse gruppi jääb üle 6 võistkonna, korraldatakse eelneva grupi 5. ja 6. asetuse selgitamiseks eraldi tsooniturniir, kus viimasest grupist osaleb 2 võistkonda.

Juhul kui esmaliitujaid on rohkem kui 2, siis tsooniturniiri ei toimu ja nad moodustavad viimase finaalgrupi.

3.15 võistluste korraldaja on kohustatud edastama ajakava osa võtvatele võistkondadele ja EVF sekretariaati vähemalt 4 päeva enne mängude algust

3.16 Tiitlivõistlustel peab kõikides vanuse- ja finaalgruppides saalis olema rahvuslipp ja avamise ajal mängitakse hümni.

3.17 Saali/väljaku olemasolu, mille valgustus vaba-ala piirides peab minimaalselt olema 500 luxi (soovitatavalt 700 luxi), kui võistluste juhendis ei ole määratud teisiti, kindlustab ja tasub korraldaja, ilma EVF-ile arvet esitamata ning selles peavad olema järgmised vahendid:

– võrk

– antennid,

– postid,

– võrgu postide polstrid,

– kohtuniku pukk (ka mitme väljaku korral),

– mõõdulatt, (2.5 m),

– vahetuslipikud numbritega 1-20 (U-18 ja U-20 vanuseklassis),

– manomeeter palli rõhu mõõtmiseks,

– pallipump,

– võimendus ja mikrofon teadustajale,

– elektrooniline või käsitabloo,

– riigilipp

– pingid või toolid (10) varumängijatele,

– istumispaigad publikule,

– lapid põranda kuivatamiseks,

– esmaabi võimalus

3.18 Võistlussaalis peavad olema kasutatavad järgmised ruumid:

– riietusruumid võistlejatele,

– riietusruumid kohtunikele,

3.19 Nõuded mänguvormile

– Võistkondadel peab olema ühtne võistlusvorm (särk, püksid) numeratsiooniga 1-22.

– Võistlusvormidel olevate numbrite suurused ei ole fikseeritud, kuid need peavad olema selgesti nähtavad (s.t. kontrastset värvi ja piisava suurusega).

– Libero võistlussärk peab olema kontrastset värvi.

– Kapteni särgil peab olema särginumbri all joon (numbri laiuselt) .

3.20 Mängude toimumisajad

Noorte tiitlivõistluste esimest mängude päeva võib alustada kell 11.00, viimase mängu algus hiljemalt kell 20.00

4. Sanktsioonid

4.1 Juhul kui registreerunud võistkond loobub (ka etteteatamisega korraldajale ja EVF-i) tsoonivõistlustele minemast, siis trahvitakse klubi EVF noortevõistluste korraldamise reglemendi sanktsioonide  alusel 200.- euroga ning  tal on õigus osaleda sama võistluse aste madalamas finaalgrupis.

Juhul kui registreerunud võistkond loobub (ka etteteatamisega korraldajale ja EVF-i) finaalvõistlustele minemast, siis trahvitakse klubi EVF noortevõistluste korraldamise reglemendi sanktsioonide  alusel 200.- euroga ning  järgmisel selle vanuseklassi võistlusel alustab ta aste madalamas finaalgrupis. Erandiks on teel võistluspaika juhtunud põhjendatud takistused (force majeure), mis vaadatakse eraldi läbi EVTK juhatuse poolt, juhul kui klubi on koheselt teavitanud korraldajat ning hiljemalt esimesel tööpäeval peale võistlusi esitanud EVF-i kirjaliku avalduse põhjendusega võistlusest loobumise kohta.

NB! Hooaja esimesest tsoonivõistlusest on loobumine lubatud vaid juhul, kui võistkond teatab EVF-i vastavast otsusest registreerimisega samal päeval e-maili teel. Sellisel juhul ei paigutata võistkonda süsteemi uss alusel tsooniturniirile ning ta alustab kõige madalamas finaalgrupis sanktsioonideta. Kõige madalamas finaalgrupis olevate võistkondade süsteemi võib teha muudatusi vastavalt registreeritud võistkondade arvule, sh nn loobunud võistkonnad.

Turniiril, ühe loobumise korral, esitab loobuv võistkond korraldajale kirjaliku avalduse koos põhjendusega, millest korraldajal on kohustus ülejäänud võistkondi koheselt teavitada. Kahe loobumise korral tühistatakse võistkonna tulemused, järgmisel võistlusel tuleb neil alustada kõige madalamast finaalgrupist Erandiks on teel võistluspaika juhtunud põhjendatud takistused (force majeure), mis vaadatakse eraldi läbi EVTK juhatuse poolt, juhul kui klubi on koheselt teavitanud korraldajat ja EVF-i tekkinud probleemist. Sellisel juhul tuleb neil alustada järgmist võistlust 1 aste madalamast finaalgrupist. (Näide: võistkond ei jõua esimesele võistluspäevale ja saab 2 või enam kaotust aga võib endiselt mängida järgmised päevad ja võidelda püsima- jäämise eest).

4.2 Juhul, kui kõrgemal asetsevas finaalgrupis loobub mõni võistkond(nad) osalemast, on EVF-il õigus neid asendada madalamal asetseva finaalgrupi võistkondadega.

4.3 Juhul, kui võistkond ei registreerunud võistlustele võistlusjuhendis ettenähtud tähtajal ja vormis, kaotab ta õiguse osalemiseks antud võistlustel.

4.4 Juhul, kui võistleja(d) rikkusid võistluste ajal spordieetika reegleid, kõrvaldatakse võistleja(d) korraldaja poolt antud võistlustelt ning tehakse esildis EVF Treenerite Toimkonnale personaalse karistuse määramiseks.

4.5 Juhul, kui võistkond on loobunud või ei osale mõjuva põhjuseta hooaja viimasest võistlusest, asetatakse võistkond järgmisel sama aastakäigu hooaja esimestel tsoonivõistlustel (vt. punkt 3.9) regionaalselt kõige kaugemal toimuvale tsooniturniirile.

4.6 Juhul, kui kerkib pretensioone litsentseeritud kohtunike tegevuse kohta, tuleb need EVF esindaja (kelleks on antud võistluste vahetu korraldaja või kohalviibiv EVTK juhatuse esimees või EVF sekretariaadi palgaline töötaja) kaudu esitada kirjalikult EVF kohtunike toimkonnale vastavuses EVF tegevusjuhendiga.

4.7 Juhul, kui kerkib pretensioone võistluste korraldamise kohta, tuleb need esitada kirjalikult kolme tööpäeva jooksul EVF sekretariaati.

5. Noorsportlaste arstliku kontrolli läbimine

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Võrkpalli Liidu vahel sõlmitud SPORDIALA ARENGU JA KOOSTÖÖ LEPING sätestab sportlaste arstliku kontrolli läbimise nõude Eesti ametlikel võistlustel osalemisel.  Sellest tulenevalt on EVF noorte ametlikel tiitlivõistlustel (EKV, EVF KV, EMV) osalev klubi kohustatud garanteerima kõikide klubi mängijate tervisekontrolli enne hooaja algust (enne EKV algust).

Mängijad, kes ei ole tervisekontrolli läbinud või kelle tervislikku seisundit on hinnatud mitterahuldavaks, ei oma õigust osaleda EVF ametlikel võistlustel (EMV, EVF KV, EKV).

6. Võistlusjuhendis mittekajastatud küsimused lahendatakse võimalusel EVF esindaja poolt võistluste toimumise kohas, vajadusel ka hiljem EVTK juhatuse ja EVF sekretariaadi koostöös.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: