Rannavõrkpalli toimkond

Rannavõrkpalli toimkonna liikmed (kinnitatuna EVF juhatuse poolt 26.01.2022, tähestikulises järjekorras )

1. Mari-Liis Graumann
2. Kaarel Kais
3. Kristjan Kais
4. Avo Kivimaa
5. Kaupo Koitla
6. Laos Lukas
7.  Ando Mellikov
8.  Liis Nesler,
rannavõrkpalli projektijuht (372 5822 8737)
9. Urmas Piik
10.  Vallo Põldma
11. Hendrik Rikand

12.
Uku Rummi
13. Jaan Soomets

14. Mart Tiisaar
15. Rivo Vesik

Rannavõrkpalli toimkonna liikmed (kinnitatuna EVF juhatuse poolt 26.04.2013, tähestikulises järjekorras )

1. Mari-Liis Graumann, võrkpallitreener (53409553)
2. Kaarel Kais, jurist Tallinnas
3. Kristjan Kais, TÜ lektor, (5115116)
4. Laos Lukas, CEV BV Commission liige (5016195)
5. Uku Rummi, rv kat.kohtuniku kandidaat (55583834)

Rannavõrkpalli toimkonna liikmed (kinnitatuna EVF juhatuse poolt 25.02.2009, tähestikulises järjekorras )

1. Verner Aas, ettevõtja Rakveres (5038854)
2. Kaarel Kais, jurist Tallinnas
3. Kristjan Kais, TÜ lektor, (5115116)
4. Tiit Kõiv, FIVB International Referee (5043497)
5. Laos Lukas, CEV BV Commission liige (5016195)
6. Mehis Merilaine, kooliõpetaja Pärnus (5018259)

 

***
Rannatoimkonna koosolek 22.02.2013
Protokoll
Aeg: algus kell 10:30, lõpp kell 13:00
Koht: Pirita tee 12, EOK maja
Osalejad: Laos Lukas, Kristjan Kais, Kaarel Kais, Tiit Kõiv, Tarvi Pürn

Päevakord:
1) Noorte rannavõrkpalli koondiste treenerid
Esitatud kandidaadid:
Tüdrukud 97: Kristjan Kais
Poisid 97: Peeter Kais, Aigor Kaibald
Tüdrukud 95: Mari-Liis Graumann
Poisid 95: –
Huvi on üles näidanud ka Hendrik Rikand (SK Duo), kuid taotlust ei esitanud.

Otsus: Esitada EVF juhatusele kinnitamiseks Kr. Kais, M-L.Graumann, ja ’97 koondise peatreeneriks P.Kais. Teha ettepanek A.Kaibaldile ’95 koondise peatreeneri positsiooni täitmiseks.

2) EEVZA rannavõrkpalli koosoleku kokkuvõte (Laos Lukas)
Kriitikat tehti Eesti EEVZA etapi korralduse kohta, mis ka osaliselt õigustatuks loeti.
Parandamist vajab eelkõige platside operatiivne teenindus, autasustamise läbiviimine ja kommunikatsioon.
Edaspidi on vajalik kahe eri värvi särgi kasutamine (EEVZA) turniiri(de)l, BVIS kasutusele võtmine (pädeva haldaja küsimus).
Veel ei ole teada kuidas rakendub CEV/FIVB registreerimise ja litsentsi tasu. Juhul kui rakendub EEVZA’l kõikide mängijate registreerimise kohustus, tähendab see (täiendavat) kulu igale osalevale paarile 120 EUR, mis võib kahandada kohalike võistkondade arvu.
EEVZA etapile määratakse ka välisdelegaat (lähiriigist).
Otsus: EEVZA meeste etapp korraldada 13.-14.07 Pärnus. Parandada korralduslikku poolt (täiendav inimressurss platside hoolduseks, arst/füsio jms). Parandada autasustamise osa ja kaasata inglise keelne teadustaja.
Kaaluda publikule suunatud suure banneri/tabeli kasutamise võimalust.

3) Eesti sarjad ja võistluste kalender
Meeste/naiste sarja kalendri esialgne draft:
8.-9.06. Tartu (või Rakvere ja Tartu 1.-2.06)
15.-16.06 Pärnu, kattub The Hague GP
6.-7.07 Pirita
13.-14.07 Pärnu (EEVZA) – aeg kinnitatud, kattub Gstaad GP’ga
27.-28.07 Pärnu (EMV)

Noorte rannakalendrisse viidi sisse mõned muudatused seoses rahvusvaheliste võistlustega.

4) Noorte Olümpiamängud (YOG)
Otsustati registreerida paarid (m+n) võistlustele ja kandideerida turniiri korraldusele (kokku 4 paari per sugu), mis toimuks EEVZA etapi ajal 13.-14.07.2013.

5) Toimkonna liikmed
RVT teeb EVF juhatusele ettepaneku kinnitada toimkonna liikmed järgnevaks 3a perioodiks järgnevalt:
Laos Lukas, Kristjan Kais, Kaarel Kais, Uku Rummi, Mari-Liis Graumann

**************

EVF RANNAVÕRKPALLI TOIMKONNA
Tegevusjuhend 
(Kinnitatud EVF juhatuse poolt 28.03.2007)

1. Üldsätted
1.1 Rannavõrkpalli toimkond (Edaspidi RVT) on EVF juhatuse poolt kinnitatav rannavõrkpalli sisuline arendamise tööorgan. RVT koosseisu võivad esitada kandidaate (treenereid, mängijaid, organisaatoreid, kohtunikke vm) EVF rannavõrkpalliga seotud liikmesklubid.
RVT juhindub oma tegevuses käesolevast tegevusjuhendist, EVF põhikirjast, Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni (CEV) ja maailma võrkpalliföderatsiooni (FIVB) aktidest.
1.2 RVT tegevus on rajatud vabatahtlikkuse printsiibile ja kollegiaalsele juhtimisele. RVT teeb igakülgset koostööd EVF juhatuse, sekretariaadi ja toimkondadega, ning teiste spordikoolide, -klubide ja -seltsidega.

2. Eesmärk ja pädevus
2.1 Edendada rannavõrkpalli kohtadel, milleks arendada tihedat koostööd spordiklubide, -koolide ja -seltsidega
2.2 Aidata kaasa Eesti meistri-, karika- jm võistluste süsteemi väljatöötamisele, käivitamisele ning toimimisele nii noorte kui ka täiskasvanute hulgas. Koostada EVF juhatusele esitamiseks EVF võistluskalendri iga-aastane projekt.
2.3 Kindlustada, et treenerite välja- ja täiendõppe ning litsentseerimise kavades on piisavalt haaratud ka rannavõrkpalli temaatika. Pakkuda vähemalt 1 kord aastas treenerite täiendkoolituse raames rannavõrkpalli-alast infot ja koolitust.
2.4 Kindlustada koostöös EVF sekretariaadiga rahvusvahelistel võistlustel osalevate sportlaste ja treenerite registreerimise vastavalt EVF, CEV ja FIVB nõuetele.
2.5 Anda vajadusel EVF juhatusele ekspertarvamusi noorte spordimeisterlikkuse vahendite jaotamisel.
2.6 Teostada koondvõistkondade treenerite määramist ja nende tegevuse aruandluse esitamist EVF-ile koos ettepanekutega EVF juhatusele treeneritele stipendiumide määramiseks.
2.7 Selgitada aasta parimad rannavõrkpalli treenerid ja rannavõrkpallurid, esitada nad EVF juhatusele kinnitamiseks ja premeerimiseks.
2.8 Teostada muud vajalikku tegevust eesmärgi täitmiseks, mis pole vastuolus EVF aktide ja otsustega.

3. Juhtimine
3.1 RVT koosneb minimaalselt kolmest liikmest. Liikmete volituste tähtajaks on kolm aastat. RVT koosolekud kutsutakse kokku vähemalt 2 korda aastas.
3.2 RVT valib oma liikmete hulgast esimehe, kes on EVF stipendiaat, kelle volitused määratakse EVF juhatuse poolt.
3.3 RVT koosoleku kutsub esimees kokku vähemalt 3-päevase kirjaliku etteteatamise tähtajaga vastavalt vajadusele, või EVF juhatuse või peasekretäri kirjalikul (põhjust ära näidates) nõudmisel, kuid mitte harvem kui üks kord poolaasta jooksul. RVT juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle 50% selle koosseisust.
3.4 Koosoleku kutses näidatakse ära selle toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutses mittenimetatud küsimusi võib käsitleda üksnes kõigi RVT juhatuse liikmete nõusolekul.
3.5 Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav esimehe hääl. Koosolekud protokollitakse.

4. Aruandlus
RVT juhatus annab oma tegevusest aru EVF juhatusele vähemalt üks kord kaks korda aastas.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: