EVF Treenerite toimkonna tegevusjuhend

EESTI VÕRKPALLI LIIDU (EVF) EESTI VÕRKPALLITREENERITE KOGU (EVTK) tegevusjuhend

Kinnitatud EVF juhatuse 03.detsembri 2002 otsusega nr 5.5.
Täiendatud ja parandatud 19.02.2007 ja 01.10.2008
Täiendatud ja kinnitatud EVF juhatuse 08.06.2021 otsusega.

EESTI VÕRKPALLI LIIDU (EVF)
EESTI VÕRKPALLITREENERITE KOGU (EVTK)
t e g e v u s j u h e n d

1. Üldsätted
1.1 Eesti võrkpallitreenerite kogu (EVTK) on Eesti litsentseeritud võrkpallitreenereid ühendav ja esindav ühendus. EVTK juhindub oma tegevuses käesolevast tegevusjuhendist, EVF põhikirjast, Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni (CEV) ja maailma võrkpalliföderatsiooni (FIVB) aktidest.
1.2 EVTK tegevus on rajatud vabatahtlikkuse printsiibile ja kollegiaalsele juhtimisele. EVTK teeb igakülgset koostööd EVF juhatuse ja toimkondadega, Audentese Spordikooliga ning teiste spordikoolide, -klubide ja -seltsidega.

2. Eesmärk ja pädevus
2.1 Teha tihedat koostööd spordiklubide, -koolide ja -seltsidega võrkpallielu edendamiseks kohtadel. Olla kursis ja aidata kaasa võrkpallitreenerite töö- ja palgatingimuste ja parandamisele.
2.2 Aidata kaasa Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste süsteemi väljatöötamisele, käivitamisele ning toimimisele nii noorte kui ka täiskasvanute hulgas. Koostada EVF juhatusele esitamiseks EVF võistluskalendri projekt.
2.3 Aidata koostöös EVF Kutsekomisjoniga kaasa võrkpallitreenerite välja- ja täiendõppe ning litsentseerimise süsteemi käivitumisele ja toimimisele. Korraldada regulaarselt treenerite täiendkoolitust vähemalt 2 korda aastas;
2.4 Anda EVF juhatusele ekspertarvamusi noorte spordimeisterlikkuse ja treenerite toetamise riiklike vahendite jaotamisel,
2.5 Teostada koondvõistkondade (sh koostöös EVF RVT-ga ka rannavõrkpallis) treenerite määramist ja koondiste koosseisude kinnitamist ning nende tegevuse aruandluse esitamist EVF-ile koos ettepanekutega EVF juhatusele treeneritele stipendiumide määramiseks.
2.6 Selgitada aasta parimad võrkpallitreenerid ja võrkpallurid, esitada nad EVF juhatusele kinnitamiseks ja premeerimiseks.
2.7 Seista hea Eesti võrkpallitreenerite kaadri säilimise eest. Koostöös TÜ ja TLÜ kehakultuuriteaduskondadega täiustada treenerite tippkoolitust.
2.8 Teostada muud vajalikku tegevust eesmärgi täitmiseks, mis pole vastuolus EVF aktide ja otsustega.

3. Juhtimine
3.1 EVTK-sse kuulumise õigus on kõigil Eestis tegutsevatel litsentseeritud võrkpallitreeneritel.
EVTK koosolekud kutsutakse kokku vähemalt korra aastas.
3.2 EVTK valib kolmeaastase volituste kestusega, samas korras EVF üldkoosolekuga, EVTK minimaalselt 5-liikmelise, kuid mitte suurema kui üheksaliikmelise juhatuse, kes juhib EVTK tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. EVTK juhatuse valimisel saavad osaleda kõik EVTK üldkogul kohal viibivad liikmed (litsentseeritud võrkpallitreenerid) ühe lihthäälega. Volikirjaga hääle edasiandmist ei toimu. Juhatuse liikme kandidatuurist teavitatakse EVF sekretariaati kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne EVTK üldkoosoleku toimumist, lisades kandidaadi kirjaliku nõusoleku.
3.3 EVTK juhatus tegutseb EVF toimkonnana. EVTK juhatusse saab kuuluda max 2 liiget ühest klubist/spordikoolist (1 tütarlaste treener ja 1 poeglaste treener) ja max 3 liiget ühest regioonist (5 regiooni). EVTK juhatusse valitud liige kaotab juhatuse liikme koha kolmandal järjestikusel puudumisel juhatuse koosolekult (v.a väga mõjuvad põhjused).
3.4 EVTK juhatus valib enda hulgast esimehe, kes on EVF stipendiaat-tegevjuht, kelle kohustused määratakse EVF juhatuse poolt ametijuhendiga.
3.5 EVTK juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees vähemalt 5-päevase kirjaliku etteteatamise (samaaegselt kutse koopia EVF Sekretariaadile) tähtajaga vastavalt vajadusele, või EVF juhatuse või peasekretäri kirjalikul (põhjust ära näidates) nõudmisel, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. EVTK juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt viis liiget.
3.6 Koosoleku kutses näidatakse ära selle toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutses mittenimetatud küsimusi võib käsitleda üksnes kõigi EVTK juhatuse liikmete nõusolekul.
3.7 Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav esimehe hääl. Koosolekud protokollitakse.
3.8 EVTK juhatuse koosolekul osalemisega seotud transpordikulud kompenseeritakse EVF sekretariaadi poolt arvestusega 0,18 EUR/km

4. Aruandlus
EVTK juhatus annab oma tegevusest ja eelarve täitmisest aru EVF juhatusele vähemalt üks kord kolme kuu jooksul ja EVTK üldkoosolekule 1 kord aastas.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: