Sekretariaat ja projektijuhid

AADRESS: Tondi 84, 11316 TALLINN

Helen VEERMÄE
EVF peasekretär
+ 372 508 1146
helen@volley.ee

Robin RISTMÄE
Võistluste direktor, rahvusmeeskond
+ 372 552 9135
Tel: +372 603 1552
robin@volley.ee

Toomas VARA
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 515 0229
toomas.vara@volley.ee

Mihkel SAGAR
Noortekoondised, rahvusnaiskond
+ 372 5690 2104
Tel: +372 603 1552
mihkel@volley.ee

Ülle KAMA
Tehniline sekretär,
Noortespordi koordinaator
evf@evf.ee
+ 372 503 0619
Tel: +372 603 1550

Karol PAAS
Credit24 Meistriliiga tegevjuht
+372 509 7454
karol@evf.ee

Gadi ROHTJÄRV
Naiste liigade projektijuht
+ 372 5559 4174
gadi@volley.ee

Laura ROGENBAUM
Koolispordi, Rahvaliiga  projektijuht
+ 372 523 1971
laura@volley.ee

Mariel GREGOR
Avalike suhete ja kommunikatsiooni spetsialist
+372 5305 1250
mariel.gregor@volley.ee

Rando Soome
Noortetöö arendusjuht
+372 5342 9052
rando@volley.ee

Tauno LIPP
Rannavõrkpalli projektijuht
+372 5198 0229
tauno.lipp@volley.ee

**************************************************************

Eesti Võrkpalli Liidu peasekretäri ametijuhend

1. Üldsätted

1.1 Eesti Võrkpalli Liidu (edaspidi – liidu) peasekretär kuulub liidu palgalisse koosseisu – selle tegevjuhina.
1.2 Liidu peasekretär allub juhatuse korraldustele juhatuse esimehe või juhatuse poolt volitatud juhatuse liikme kaudu.
1.3 Liidu peasekretär juhindub oma töös Eesti kehtivast seadusandlusest ja sellega kooskõlas olevatest muudest aktidest, liidu põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuste otsustest ning käesolevast ametijuhendist.

2. Esitatavad nõuded

2.1 Akadeemiline kõrgharidus või akadeemiline kraad.
2.2 Eesti keele valdamine kõrgtasemel keeles ja kirjas, vähemalt kahe võõrkeele (sh vene keele) valdamine kesktasemel koos ametialase sõnavara valdamisega.
2.3 Eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas täiendavate teadmiste omandamine ametikohale esitatavate nõudmiste ulatuses.
2.4 Riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), organisatsiooni ja tööõigussuhteid reguleerivate õigusaktide tundmine.
2.5 Liidu tegevusvaldkonda ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, dokumenditöö ja eelarve koostamise aluste tundmine.
2.6 Raamatupidamise aluste tundmine ja oskus rakendada neid praktikas, majandustegevuse ja eelarves selleks ettenähtud summade sihipärase kasutamise põhimõtete tundmine ja oskus teostada sellekohast järelevalvet.
2.7 Juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida organisatsiooni eesmärke, määratleda ja juurutada vastav strateegia ning juhtida tööprotsessi ja alluvate tööd. Oskus vajadusel korrigeerida strateegiat.
2.8 Spordiala üldise olukorra ja liidu arengu hindamise oskus.
2.9 Ülevaate omamine infosüsteemidest, infotehnoloogia üldpõhimõtetest, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.
2.10 Suhtlemis- ja veenmisoskus, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus, rahvusvahelise suhtlemise oskus.
2.11 Oskus turustada: vastava strateegia koostamine ja selle juurutamine, rahastajate (sponsorite) leidmine ja hoidmine.
2.12 Nõuded isikuomadustele:
– algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime algatada muudatusi, kohaneda kiiresti ja paindlikult muudatustega ning ootamatute situatsioonidega;
– töövõime ja stressitaluvus, sealhulgas võime stabiilselt ning tulemuslikult töötada pingeolukorras ning kasutada aega efektiivselt;
– kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta vastu iseseisvaid otsuseid, võime näha ette otsuste tagajärgi ning vastutada nende eest, usaldusväärsus, täpsus, korrektsus;
– intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise, analüüsi- ja sünteesivõime; võime omandada informatsiooni kasutusvalmina ning reageerida kiiresti muutustele;
– suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ning süsteemse edastamise oskus;
– orientatsioon, motivatsioon ja lojaalsus liidu huvidest lähtuvalt.

3. Põhiülesanded

3.1 Liidu lühi- ja pikaajalise strateegia määratlemine ning vastavate arengukavade väljatöötamine ja esitamine juhatusele, sealhulgas:
– spordiala hetkeolukorra ja arengutendentside hinnang;
– spordiala lähi- ja pikaajaliste eesmärkide formuleerimine;
– liidu organisatsiooni mudeli väljatöötamine ja arendamine;
– spordiala kandepinna (kvantiteedi) ja meisterlikkuse (kvaliteedi) arendamine;
– spordiala turundusprogrammi koostamine ja arendamine.
3.2 Arengukavade täitmiseks vajalike rahaliste ressursside planeerimine, kindlustamine ja kontrollimine.
3.3 Arengukavade täitmiseks vajaliku täitevaparaadi moodustamine, tegevuse suunamine ja kontrollimine.
3.4 Liidu juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine.
3.5 Liidu esindamine väljaspool organisatsiooni.

4. Vastutus

4.1 Vastutus süüliselt ja tahtlikult tekitatud materiaalse kahju eest.
4.2 Vastutus tööülesannete ja käesoleva ametijuhendiga sätestatu õigeaegse ja parimal viisil täitmise eest.

5. Õigused

5.1 Olla kindlustatud tööks vajaliku infoga – töölepinguga, juhatuse poolt kinnitatud strateegiliste kavadega, juhatuselt juhiste kiire ja lihtsa kättesaadavusega.
5.2 Spordialakeskse juhtimise printsiibist lähtuvalt õigus nõuda nii suulist kui ka kirjalikku infot kõigilt võrkpalliga tegelevatelt isikutelt.
5.3 Komplekteerida täitevaparaat (meeskond), sõltuvalt arengukavade vajadustest ja ressursside võimalustest.
5.4 Arengukavade reaalseks täitmiseks esindada liitu ja sõlmida liidu nimel lepinguid riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste, ühiskondlike organisatsioonidega (sh spordiorganisatsioonidega), äriühingutega (sponsoritega) ja füüsiliste isikutega.
5.5 Täiendavale väljaõppele, sealhulgas individuaalsed täiendamised.
5.6 Töökeskkonna ja -vahenditega kindlustamisele, sealhulgas:
– individuaalne töökoht avatud ruumis;
– kaasaegne arvutitöökoht;
– mobiil- ja lauatelefon;
– ametiauto või isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimine.

**************************************************************

EESTI VÕRKPALLI LIIDU SEKRETÄR-ASJAAJAJA
A M E T I J U H E N D

1. Üldsätted
1.1 Sekretär-asjaajaja on Eesti Võrkpalli Liidu(edaspidi: EVF) töötaja, kelle võtab tööle EVF peasekretär.
1.2 Sekretär- asjaajaja allub EVF peasekretärile.
1.3 Sekretär-asjaajaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, EVF põhikirjast, EVF töösisekorraeeskirjadest, EVF asjaajamise korrast ning käesolevast ametijuhendist.

2. Põhinõuded
2.1 Kesk-eri või kõrgem haridus ja praktilise sekretäri või asjaajaja töökogemus.
2.2 Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus (inglise) sõnas ja kirjas.
2.3 EVF struktuuri, tegevusjuhendi ja võistlussüsteemi tundmine.
2.4 EVF töösisekorraeeskirjade ja asjaajamise korra tundmine ja täitmine.
2.5 Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja vajalike andmekogude kasutamise oskus; bürootehnika kasutamiseoskus.
2.6 Suhtlemis- ja väljendusoskus, kohanemis- ja koostöövõime, stressitaluvus.
2.7 Töövõime, sealhulgas suutlikkus etteantud aja piires toime tulla rutiinsete täpsust ja korrektsust nõudvate tööülesannetega; kohusetunne, usaldusväärsus, efektiivse ajakasutuse oskus.

3. Töökohustused
3.1 Korraldab EVF peasekretäri ja EVF sekretariaadi asjaajamist.
3.2 Korraldab EVF peasekretäri ja EVF sekretariaadi infovahetust.
3.3 Korraldab EVF dokumentaalset teenindamist, sh trükkimine ja koopiate valmistamine.
3.4 Korraldab EVF personalitööga seotud dokumentatsiooni.
3.5 Korraldab EVF peasekretäri külaliste vastuvõttu.
3.6 Varustab EVF sekretariaati kantseleitarvetega.
3.7 Muude EVF peasekretäri poolt antud ülesannete täitmine.
3.8 EVF põhi ja väikevahendite, majandus jms kulude arvestuse pidamine???

4. Vastutus
4.1 Sekretär-asjaajaja vastutab talle pandud ametiülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.2 Töö käigus teatavaks saanud konfidentsiaalse info hoidmise eest.

5. Õigused
5.1 Saada võrkpallialast informatsiooni, andmeid ja dokumente, mis on vajalikud temale pandud teenistuskohustuste täitmiseks.
5.2 Teha peasekretärile ettepanekuid sekretär- asjaajaja töö efektiivsemaks korraldamiseks.
5.3 Nõuda EVF liikmetelt dokumentatsiooni esitamist tähtajaks ja korrektselt vormistatult.
5.4 Saada teenistuskohustuste täitmiseks vajalikku ametialast täienduskoolitust.
5.5 Kasutada EVF tehnilisi töövahendeid.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: