Meeste meistriliiga toimkond

Meeste meistriliiga toimkond

Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) toimkonna Eesti Schenker Liiga TEGEVUSJUHEND

1. Eesmärk
Eesti Meistriliiga Schenker (edaspidi Liiga) tegevuse eesmärgiks on meeste võrkpalli jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selleks iga-aastaste meistrivõistluste korraldamise kindlustamine, selles osalevate võistkondade ja võrkpallurite (sh rahvusmeeskonna liikmete) meisterlikkuse arendamine.
2. Staatus ja juhtimine
Liiga on Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) põhikirjalise tegevuse üheks organisatsiooniliseks vormiks, mida oma pädevuse piires juhib Liiga nõukogu. Liiga tegevjuhtimist korraldab EVF stipendiaat-tegevjuht, kelle kohustused määratakse ametijuhendi ja Liiga nõukogu otsustega.
3. Liiga nõukogu koosseis ja tähtaeg
Liiga nõukogu moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse EVF juhatuse otsuse alusel EVF peasekretäri käskkirjaga tähtajatult.
Liiga koosneb kaheksast (8) liikmest sealhulgas:
1) üks esindaja (vajadusel ka asendaja) igast Liigas osalevast klubist;
2) üks esindaja Liiga peasponsori nimetamisel;
3) EVF peasekretär.
Liiga nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, volituste kestusega üks aasta.
4. Liiga nõukogu pädevus
Liiga nõukogu otsused on EVF juhatusele nõuandva tähendusega.
Eesmärgi täitmiseks on Liiga nõukogu pädevuses:
1) kooskõlas EVF muude võistluste kalendriga Liiga võistlus-kalendri koostamine ja järgimine;
2) kooskõlas võistlusmäärustega, EVF tegevusjuhendiga ja EVF juhatuse otsustega Liiga võistluskalendri võistluste korraldamine ja paremate väljaselgitamine publikut võimalikult haaraval viisil;
3) EVF juhatusega kooskõlastatult EVF ja Liiga toetajate logode demonstreerimine mänguväljakute ääres (banneritel) ja meedias;
4) koostöös EVF juhatuse ja sekretariaadiga TV-otseülekannete kindlustamine Liiga võrkpallimängudest vastavalt TV-ülekannete kavale;
5) Liiga kui kaubamärgi turustamine (sh sponsorlus, reklaami müük ja bartertehingud), sellest saadavate ressursside koondamine ja arvestamine;
6) EVF juhatusega kooskõlastatult Liiga iga-aastase eelarve koostamine, ning selle täitmise järgimine;
7) Liiga vahendite koondamiseks EVF arvelduskontode kasutamine;
8) Laekunud eelarvevahendite kasutamine EVF juhatuse poolt kinnitatud aasta(hooaja)eelarve ulatuses;
9) EVF juhatusele ettepanekute tegemine Liiga tegevuse arendamiseks vajalike stipendiumide määramiseks ning maksmiseks Liiga eelarve vahenditest ja Liiga klubide toetuste arvel;
10) Liiga tegevuse kindlustamiseks vajalike lepinguprojektide jm dokumentide koostamine ja EVF juhatusele või peasekretärile allakirjutamiseks esitamiseks;
11) Koostöös EVF pressiesindajatega EVF sekretariaadi, avalikkuse ja meedia operatiivne teavitamine võrkpallimängude tulemustest ja Liiga tegevusest;
12) muu vajalik tegevus Liiga eesmärgi täitmiseks, mis pole vastuolus EVF aktide ja otsustega.
5. Liiga nõukogu koosolek.
Liiga nõukogu koosoleku kutsub vähemalt 5-päevase kirjaliku etteteatamise tähtajaga kokku nõukogu esimees. Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, esimehe äranägemisel või EVF juhatuse või peasekretäri või vähemalt kahe nõukogu liikme kirjalikul (põhjust ära näidates) nõudmisel. Koosoleku kutses näidatakse ära selle toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutses mittenimetatud küsimusi võib käsitleda üksnes kõigi nõukogu liikmete nõusolekul.

Koosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb vähemalt viis (5) nõukogu liiget.
Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

Liiga nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollija määratakse nõukogu liikmete hulgast või tellitakse vastav teenus koostöös EVF sekretariaadiga.
6. Aruandlus
Liiga nõukogu annab oma tegevusest ja eelarve täitmisest aru EVF juhatusele vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

****************************************************

EESTI VÕRKPALLI LIIDU (EVF) TOIMKONNA EESTI MEISTRILIIGA SCHENKER
TEGEVJUHI AMETIJUHEND

1. Üldsätted
1.1 Eesti Võrkpalli Liidu (edaspidi: EVF) toimkonna Eesti Meistriliiga Schenker (edaspidi – Liiga) tegevjuht on EVF stipendiaat, kelle ülesanded on sätestatud käesolevas ametijuhendiga ning Liiga nõukogu otsustega.
1.2 Tegevjuht juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, EVF põhikirjast ja tegevusjuhendist, käesolevast ametijuhendist ning Liiga nõukogu otsustest.
1.3 Tegevjuht allub Liiga nõukogule ja EVF peasekretärile.

2. Põhinõuded
2.1 Kesk või kõrgem haridus ja praktilise tegevjuhi ning turundusspetsialisti töökogemus.
2.2 Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus (inglise) sõnas ja kirjas.
2.3 Kehtiva seadusandluse, EVF asjaajamise korra ja muu reeglistiku tundmine ja täitmine.
2.4 EVF struktuuri, tegevusjuhendi ja võistlussüsteemi tundmine.
2.5 Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja vajalike andmekogude kasutamise oskus, bürootehnika kasutamisoskus.
2.6 Suhtlemis- ja väljendusoskus, kohanemis- ja koostöövõime, stressitaluvus.
2.7 Töövõime, sealhulgas suutlikkus etteantud aja piires toime tulla täpsust ja korrektsust nõudvate tööülesannetega, kohusetunne, usaldusväärsus, efektiivse ajakasutuse oskus.

3. Kohustused
3.1 Korraldab Liiga võistluste läbiviimist, turustamist, asjaajamist ja Liiga eelarve täitmist.
3.2 Esitab Liiga eelarve projekti Liiga nõukogule.
3.3 Korraldab suhtlemist ja infovahetust nii Liiga siseselt ja Liiga toetajatega kui ka EVF peasekretäri ja EVF sekretariaadi ning pressiesindaja vahel.
3.4 Korraldab Liigas osalevate võistkondade ja Liiga nõukogu koosolekute dokumentaalset teenindamist.
3.5 Korraldab Liiga külaliste vastuvõttu ja teenindamist.
3.6 Annab aru oma tegevusest Liiga nõukogus viimase nõudmisel;
3.7 Täidab muid Liiga nõukogu ja EVF peasekretäri poolt antud ülesandeid.

4. Vastutus
4.1 Tegevjuht vastutab talle pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.2 Tegevuse käigus teatavaks saanud konfidentsiaalse info hoidmise eest.

5. Õigused
5.1 Saada võrkpallialast informatsiooni, andmeid ja dokumente, mis on vajalikud temale pandud ülesannete täitmiseks.
5.2 Teha Liiga võistkondadele, nõukogule ja EVF peasekretärile ettepanekuid tegevjuhi ülesannete efektiivsemaks täitmiseks.
5.3 Nõuda Liiga võistkondadelt vajaliku dokumentatsiooni esitamist tähtajaks ja korrektselt vormistatult.
5.4 Saada ülesannete täitmiseks vajalikku lisakoolitust.
5.5 Kasutada EVF sekretariaadi tehnilisi töövahendeid.
5.6 Kasutada mobiiltelefoni, mille kuulimiidi kehtestab Liiga nõukogu Liiga eelarvest tulenevalt.
5.7 Saada igakuist stipendiumi, mille suuruse määrab Liiga ja EVF peasekretäri ettepanekul EVF juhatus.

juhatuse liikmed 2009-2010

1. Kaupo Torro – SELVER Tallinn/Audentese Võrkpalliklubi (56617217)
2. Martin Jürgenson – Tartu Pere Leib/MTÜ Duo (51 13915)
3. Andrei Ojamets – Pärnu VK (5018215)
4. Uku Rummi – TTÜ (55583834)
5. Marko Mett – Valio VK Võru/Võru VK (5264784)
6. Mati Merirand – Aeroc Rakvere/VK Rakvere Rivaal (5102457)
7. Avo Keel – EVF juhatus, Audentese VK (50 35 591)
8. Karol Paas – tegevjuht (5097454)
9. Tarvi Pürn – EVF peasekretär (5156132)

Eesti Schenker Liiga juhatuse liikmed 2008-2009

1. Mihkel Salm – SELVER Tallinn/Audentese Võrkpalliklubi (53877991)
2. Martin Jürgenson – Tartu Pere Leib/MTÜ Duo (51 13915)
3. Andrei Ojamets – Pärnu VK (5018215)
4. Uku Rummi – TTÜ (55583834)
5. Aigor Kaibald – Valio VK Võru/Võru VK
6. Mati Merirand – Aeroc Rakvere/VK Rakvere Rivaal (5102457)
7. Avo Keel – EVF juhatus, Audentese VK (50 35 591)
8. Karol Paas – tegevjuht (5097454)
9. Henn Vallimäe – EVF peasekretär (50 22554)

*****
Eesti Schenker Liiga juhatuse liikmed 2006-2008

1. Avo Keel – esimees (50 35 591) Audentes University
2. Karol Paas – tegevjuht (372 5097454)
3. Raivo Simson – Tartu Pere Leib (51 13915)
4, Kaupo Torro – Audentese Ülikool (56 617217)
5. Urmas Tali – Selista Ehitus/Võru VK (56 235050)
6. Laos Lukas – Aeroc (5016195)
7. Marko Tammaru – Sylvester (59 61025)
8. Henn Vallimäe – EVF peasekretär (50 22554)

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: