Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli võistluste korraldamise regelement

Käesolev “Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli võistluste korraldamise reglement” (edaspidi – Reglement) reguleerib Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) poolt Eestis korraldatavate rannavõrkpalli võistluste läbiviimist, tulemuste arvestamist, autasustamist, võistlustel osalejaid ning nende õigusi ja kohustusi ning protestide esitamise ja lahendamise korda.

1. Üldsätted

1.1 Reglement kehtib kõikidel EVF poolt korraldatavate võistluste alusena. Kõik tekkida võivad küsimused lahendatakse lähtudes käesolevast Reglement, konkreetse võistluse juhendist või kehtivatest võistlusmäärustest. Selle võimatuse puhul otsustab küsimuse lahenduse EVF Sporditehniline Toimkond (STT). Juhul kui STT pole võimeline kerkinud küsimusele lahendust leidma, teeb lõppotsuse EVF juhatus.

1.2 Kõikide Eestis korraldatavate võistlustel järgitakse Rahvusvahelise Võrkpalliföderatsiooni (FIVB) poolt kehtestatud võistlusmäärusi. Nooremates vanuseklassides on EVF juhatuse nõusolekul lubatud kohaldada kehtivatest määrustest erinevaid tingimusi.

1.3 EVF-i poolt korraldatavateks ametlikeks võistlusteks on:

a) rahvusvahelised võistlused rahvuskoondiste osalusel;
b) Eesti meistrivõistlused;
c) Eesti karikavõistlused;
d) Rannakuninga turniir.

1.4 Eesti meistrivõistlusi viiakse läbi noorte erinavatele vanuseklassidele, naistele, meestele ning nais- ja meesveteranidele. Eesti karikavõistlusi viiakse läbi noorte vanuseklassidele, naisele ja meestele.

1.5 Noorte vanuseklassid on alljärgnevad:

a) alla 20 aasta (U 20), st 2003.a. vahemikus 01.01.1984 kuni 31.12.1985 sündunud noored;
b) alla 18 aasta (U 18), st 2003.a. vahemikus 01.01.1986 kuni 31.12.1987 sündinud noored;
c) alla 16 aasta (U 16), st 2003.a. vahemikus 01.01.1988 ja hiljem sündinud noored.

1.6 EVF-i ametlikel võistlustel võivad osaleda EVF-is liikmesklubide poolt registreeritud mängijad. EVF ametlikel võistlustel võivad osaleda välismaalased kui nende osalemine pole vastuolus konkreetse võistluse juhendiga. Välismaalaste osalemine saab toimuda oma rahvusliku spordialaliidu loal. Välismaalaseks loetakse isik, kes ei oma Eestis alalist elamisluba.

1.7 EVF liikmesklubidel on õigus korraldada kohalikke, regionaalseid, üleriigilisi ning rahvusvahelisi võistlusi, informeerides sellest eelnevalt EVF-i 30 päeva enne võistluse algust. EVF ametlik võistluskalender avaldatakse EVF veebilehel aadressil www.evf.ee.

1.8 EVF-l on õigus nendele võistlustele välja panna oma toetajate ja koostööpartnerite reklaame, mille tingimused ja mahud lepitakse kokku täiendavalt.

1.9 Eesti rahvuskoondisesse võib kandideerida Eesti kodakondsust omav mängija, kes on registreeritud EVF liikmesklubi poolt.

1.10 EVF ametliku võistluse võib ära jätta vastavuses rahvusvaheliste võistlusmäärustega või EVF juhatuse loal.

1.11 Käesoleva Reglemendi muutmise ettepanekud tuleb esitada kirjalikult EVF-i. Reglemendi muutmise ettepanekud vaadatakse läbi EVF rannavõrkpalli toimkonna (edaspidi – RVT) poolt ja kinnitatakse EVF juhatuse otsusega. Muudatused Reglemendis saadetakse klubidele koos järgmise aasta Eesti meistri- ja karikavõistluste juhendiga.

2. Eesti ametlike võistluste korraldamine

2.1 Eesti ametlikke võistlusi korraldab EVF rannavõrkpalli toimkond – RVT. Võistluste läbiviimise võib EVF konkursi alusel delegeerida oma liikmesklubile(dele) või muule organisatsioonile.

2.2 Eesti meistri- ja karikavõistluste süsteem, võistluskalender ning võistluskohad peavad olema esitatud liikmesklubidele tutvumiseks hiljemalt jooksva aasta 01. maiks.

2.3 Eesti ametlikud võistlused viiakse läbi RVT koostatud ja EVF juhatuse poolt kinnitatud võistlusjuhendile.

3. Osavõtjad

3.1 EVF ametlikel võistlustel võib osaleda käesoleva juhendi punktis 1.6 sätestatud korras

3.2 Isikusamasuse tõendamiseks tuleb mängijal olla valmis isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart, autojuhiluba) esitamiseks.

3.3 Võistlustel osalemiseks, kus osalevad piiratud vanusega mängijad, tuleb esitada mängija vanust tõendav dokument.

3.4. EVF ametlikel võistlustel osalejad peavad olema läbinud jooksval aastal tervisekontrolli.

4. Registreerimine

4.1 Eesti meistri- ja karikavõistlusteks registreerimise eritingimused (tähtaeg,
registreerimismakse suurus jms) määratakse kindlaks vastava võistluse juhendiga.

5. Võistluste läbiviimine

5.1 Võistluste korraldajaks määratud organisatsioon peab kindlustama võistluste läbiviimiseks vajalikud tingimused (väljak jms) vastavuses võistlusmäärustega.

5.2 Võistluste korraldaja tagab võistkondadele majutamise ja toitlustamise võimalused.

5.3 Võistluste korraldaja tagab võistluste vahetuks läbiviimiseks postid, võrgu postide polstrid, võrgu, antennid, kohtuniku puki, mõõdulati, manomeetri, helivõimenduse, piirikohtunike lipud, tablood, servijärjekorra lipikud, pingid publikule, riietusruumid võistlejatele ja kohtunikele, töövahendid ja-ruumi võistluste peasekretärile.

5.4 Võistluste korraldaja tagab kohaliku eelreklaami ja võistlustulemuste edastamise EVF pressiesindajale koheselt pärast võistluste lõppu.

5.5 Võistluste korraldaja vastutab selle eest, et võistlusprotokoll saab saadetud EVF-i kolme päeva jooksul pärast võistluse toimumist (postitempli kuupäev).

5.6 Võistluste algus on reeglina kell 11.00.

5.7 Võistluste kuupäeva ja koha muutmine.

a) võistluste kuupäeva ja/või koha muutmine kuni 10 päeva enne võistluste
algust – lõiv 400.- EEK;
b) võistluste kuupäeva ja /või koha muutmine 4 – 9 päeva enne võistluste algust – lõiv 1000.- EEK.

5.8 Kõik taotlused p.5.7 loetletud muudatuste kohta tuleb esitada EVF-i kirjalikult.

6. Tulemuste arvestamine ja paremusjärjestuse määramine

6.1 Tulemuste arvestamine ja paremusjärjestuse määramine toimub vastavuses võistlusjuhendiga.

7. Autasustamine

7.1 Eesti meistrivõistlustel võitnud võistkonnale antakse aasta meistri tiitel. Võistkonna liikmeid autasustatakse diplomi, medali ja auhinnaga. II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse diplomi, medali ja auhinnaga. Rahaliste auhindade väljaandmine ja nende suurus määratakse võistlusjuhendiga.

7.2 Eesti karikavõistlustel võitnud võistkonnale antakse aasta karikavõitja tiitel. Võistkonna liikmeid autasustatakse karika ja diplomiga. Rahaliste auhindade väljaandmine ja nende suurus määratakse võistlusjuhendiga.

7.3 Rannakuninga turniiril võitnud sportlast autasustatakse Rannakuninga tiitliga ning karika ja diplomiga. Rahaliste auhindade väljaandmine ja nende suurus määratakse võistlusjuhendiga.

8. Protestide esitamise kord

8.1 Protestid võistluste korraldamise kohta esitatakse kirjalikult kolme päeva jooksul pärast võistluste lõppu EVF sporditehnilisele toimkonnale (STT).

8.2 Protest mängu, mängija või kohtuniku kohta esitatakse vahetult pärast mängu esimesele kohtunikule, mille kohta tuleb teha ka märge protokolli (Esitan protesti: allkiri).

8.3 Protesti võib esitada mängija (noortevõistlustel ka treener-esindaja) alla kirjutab esimene kohtunik.

8.4 STT annab kõik protestid kohtunike kohta viivitamatult üle EVF kohtunike toimkonnale, kes peab kolme päeva jooksul kirjalikult EVF sekretariaati teatama protesti arutluse ulemused.

8.5 STT peab andma vastuse protesti kohta kirjalikult ühe nädala jooksul.

8.6 Protesti läbivaatamise õigus kohapeal on ka peakohtunikul. Juhul, kui ta ei suuda küsimust lahendada või esitatakse uus protest, edastab ta oma arvamuse koos asjaosaliste seletuskirjadega STT-le kolme päeva jooksul pärast võistlus(t)e lõppu.

8.7 Protesti käsitlemise eelduseks on protestilõivu laekumine EVF arvelduskontole summas 200.- EEK. Protestilõivu tasumata protesti arutlusele ei võeta. Protesti positiivse lahenduse korral tuleb kaotajal, lisaks võimalikule trahvile, hüvitada protestijale ka nimetatud protestilõiv 200.- EEK ulatuses. Protesti mitterahuldamise korral protestilõivu ei tagastata.

8.8 STT otsusega mittenõustumise korral on protestijal õigus kolme päeva jooksul esitada protest EVF juhatusele, tasudes protestilõivu 200.- EEK.

8.9 Protesti positiivse lahenduse korral hüvitab kaotaja lisaks võimalikule rahalisele sanktsioonile ka protestilõivu 200.- EEK ulatuses. EVF juhatuse otsus antud protesti osas on lõplik ega kuulu edasikaebamisele.

9. Paremate mängijate, treenerite ja kohtunike selgitamise kord.

9.1 Paremad mängijad ja treenerid selgitab RVT kirjaliku küsitluse alusel.

9.2 Paremate mängijate ja treenerite selgitamiseks esitavad klubid RVT-le ettepanekud kandidaatide kohta jooksva aasta 10.novembriks.

9.3 Paremad rannavõrkpalli kohtunikud selgitab EVF kohtunike toimkond.

9.4 EVF juhatus kinnitab, kooskõlastatult Võrkpallitreenerite Kogu juhatusega aasta paremad treenerid ning parima nais- ja meespaari nii täiskasvanute kui ka noormängijate osas.

9.5 Kõiki paremaid autasustab EVF vastavalt juhatuse otsusele mälestusesemetega ja võimaluse piires ka rahalise auhinnaga.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: